HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG OPC & TW25 KHU VỰC BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2017 | OPC