HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG OPC & TW25 KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ NĂM 2017 | OPC