HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG OPC - TW25 KHU VỰC BẮC BỘ | OPC