HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG OPC – TW25 KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ | OPC