HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG OPC - TW25 KHU VỰC NAM TRUNG BỘ NĂM 2017 | OPC