ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ - NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA CAO LINH CHI TRONG VIỆC PHỤC HỒI TÌNH TRẠNG SUY GIẢM BẠCH CẦU GÂY BỞI THUỐC KHÁNG UNG THƯ | OPC