SỬ DỤNG THUỐC Ở NGƯỜI GIÀ, MỘT SỐ BỆNH LÝ VỀ THẦN KINH, MẠCH MÁU VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA CAO BẠCH QUẢ | OPC