PHÁT HIỆN MỐI LIÊN HỆ CỦA LIPOPROTEIN TRONG VIỆC HÌNH THÀNH SỎI THẬN Ở TRẺ EM | OPC