ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 | OPC