CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN OPC VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM 2016 | OPC