ĐOÀN OPC – GƯƠNG ĐIỂN HÌNH “5 NĂM HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”, HOÀN THÀNH TỐT THÁNG THANH NIÊN 2016 | OPC