ĐOÀN OPC – “HÀNH TRÌNH THEO DẤU CHÂN NGƯỜI” VÀ DANH HIỆU “ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC GIAI ĐOẠN 2011 – 2014” | OPC