CBTT V/v BẦU CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | OPC