CBTT V/v TÁI BỔ NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | OPC