CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | OPC