CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 – NHIỆM KỲ IV (2016 – 2021) | OPC