ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 19, ngày 14/04/2018) | OPC