CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 | OPC