LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HĐQT & BKS NHIỆM KỲ IV (2016 - 2021) | OPC