OPC TIẾP TỤC ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN IR AWARDS 2017 | OPC