THÔNG BÁO V/v THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN | OPC