THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - NGÀY 03 THÁNG 05 NĂM 2017 | OPC