THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - NGÀY 12 THÁNG 04 NĂM 2017 | OPC