THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2016 | OPC