Hội đồng Quản trị

b copy

ÔNG Hoàng Lê Sơn

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PhuongThanhNhung scaled 1

Bà PHƯƠNG THANH NHUNG

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PhamThiXuanHuong

Bà Phạm Thị Xuân Hương

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HanThiKhanhVinh scaled 1

BÀ Hàn Thị Khánh Vinh

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TrinhXuanVuong 1024x1024 1 300x300.2 1

ông trịnh xuân vương

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ban Tổng Giám đốc

PhamThiXuanHuong

Bà PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

HaDucCuong scaled 1

ÔNG Hà Đức Cường

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

LeThiThuyAnh e1676595157570

BÀ Lê Thị Thuý Anh

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

HaDucCuong scaled 1

ÔNG Hà Đức Cường

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

LeThiThuyAnh e1676595157570

BÀ Lê Thị Thuý Anh

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Kiểm soát

c copy

Bà KIỀU THỊ MINH HỒNG

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NguyenThiHongNhung

Bà NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NguyenAnhVu

ÔNG Nguyễn Anh Vũ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Chứng nhận - Giải thưởng