DESMODIN® KIM TIỀN THẢO

Dùng cho sỏi đường tiết niệu, sỏi thận.

Mua hàng