Căn cứ Nghị quyết số 218/NQ-HĐQT ngày 10/03/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông báo ngày ngày 07/04/2022 của HĐQT về việc Mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Theo đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC sẽ tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên vào lúc 08h30 ngày 29/04/2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TPHCM).

Chương trình Đại hội dự kiến bao gồm những nội dung chính như sau:

  • Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
  • Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
  • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
  • Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
  • Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022
  • Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022
  • Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
  • Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ( nếu có).

Tất cả các tài liệu Đại hội đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website Công ty: https://opcpharma.com/quan-he-co-dong/