Ngày 22/10/2021, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC có mã chứng khoán OPC, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tại Trụ sở Công ty (1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh). Tuy nhiên để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, Đại hội được tổ chức với hình thức trực tuyến.

Nội dung Đại hội thông qua các tờ trình: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; Kết thúc nhiệm kỳ cũ của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2021 – 2026); Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Đại hội thảo luận và thông qua với tỉ lệ nhất trí cao.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt 9 tháng đầu năm 2021 bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Đại hội đánh giá cao sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV OPC trong việc phấn đấu hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã giao phó.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên cho nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả cụ thể như sau:

Hội đồng Quản trị, bao gồm 05 thành viên:

  1. Ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Trịnh Xuân Vương  – Thành viên HĐQT
  3. Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Thành viên HĐQT
  4. Bà Phương Thanh Nhung – Thành viên HĐQT
  5. Ông Nguyễn Hải Dương – Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát, bao gồm 03 thành viên:

  1. Bà Kiều Thị Minh Hồng – Trưởng Ban kiểm soát
  2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Thành viên
  3. Ông Nguyễn Trung Thành – Thành viên

Một số hình ảnh của Đại hội:

Đoàn Chủ tọa gồm có:

Ông Trịnh Xuân Vương ( Chủ tịch HĐQT Công ty CPDP OPC)
Ông Lê Văn Sơn ( Thành viên HĐQT Công ty CPDP OPC)
Bà Phạm Thị Xuân Hương ( Tổng Giám đốc Công ty CPDP OPC)

Thành viên HĐQT và BKS Công ty CPDP OPC nhiệm kỳ 2021 – 2026