Ngày 09/04/2021, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, mã chứng khoán OPC, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ V (2021-2026) tại Trụ sở số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

Các nội dung báo cáo, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, nhiệm kỳ IV (2016-2021) và phương hướng hoạt động cho năm 2021, nhiệm kỳ V (2021-2026) đã được Đại hội thảo luận và thông qua với tỉ lệ nhất trí cao. Đồng thời, Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V.

Nhiệm kỳ IV diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt năm 2020 bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Đại hội đã đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV OPC trong việc phấn đấu hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã giao phó. Kết quả kinh doanh năm 2020 về doanh thu 859,4 tỉ đồng đạt 105% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 139,4 tỉ đồng đạt 107% so với kế hoạch (chưa hợp nhất với Công ty CP DP TW25).

Về kế hoạch SXKD năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau: Tổng doanh thu 866 tỉ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 143 tỉ đồng (chưa hợp nhất với Công ty CP DP TW25); Cổ tức: 20%. Kế hoạch tăng trưởng doanh thu & lợi nhuận trước thuế nhiệm kỳ V dự kiến khoảng 5 – 7%.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị gồm 9 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên cho nhiệm kỳ V, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị, bao gồm 09 thành viên:

​1. Ông Trịnh Xuân Vương – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Chí Linh  – Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Ngọc Anh – Thành viên HĐQT
4. Ông Lê Văn Sơn – Thành viên HĐQT
5. Ông Trịnh Việt Tuấn – Thành viên HĐQT
6. Ông Lê Minh Điểm – Thành viên HĐQT
7. Ông Ngô Tân Long – Thành viên HĐQT
8. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Thành viên HĐQT
9. Ông Trương Đức Vọng – Thành viên HĐQT.

Ban kiểm soát, bao gồm 03 thành viên:

1. Ông Lê Vũ Thuật – Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Văn Khái – Thành viên
3. Ông Phan Công Cường – Thành viên

Một số hình ảnh tại đại hội:

DSC 0107

Ô. Trịnh Xuân Vương – CT HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT

DSC 0038

Ô. Nguyễn Chí Linh – P.CT HĐQT, TGĐ báo cáo hoạt động của Ban điều hành

DSC 0064

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Trưởng BKS báo cáo hoạt động của BKS

DSC 0172

HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2016-2021) phát biểu kết thúc

DSC 0191

HĐQT & BKS nhiệm kỳ V (2021-2026) phát biểu nhận nhiệm vụ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC