Ngày 27/04/2023 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội được tổ chức tại Hội trường Trụ sở chính của Công ty (1017 Hồng Bàng, P12, Q6, TPHCM). Đại hội tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2022, thảo luận thống nhất các nội dung và phương hướng hoạt động năm 2023.

Trải qua năm 2022, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam cơ bản đã được kiểm soát, song vẫn tồn tại nhiều biến động và khó khăn cho nền kinh tế và thị trường. Trong bối cảnh đó, Dược OPC vẫn tiếp tục phát triển bền vững, tăng trưởng đáng kể doanh thu và lợi nhuận vượt chỉ tiêu trong kế hoạch năm 2022 đã đề ra. Cụ thể: doanh thu đạt 1,194 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế là 180 tỉ đồng.

Đại hội cũng đã tiến hành Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi có đơn từ nhiệm của Ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Hải Dương – Thành viên HĐQT và ông Nguyễn Trung Thành – Thành viên Ban Kiểm soát. Kết quả bầu cử bổ sung, các ông bà sau đã trúng cử vào HĐQT và BKS với tỉ lệ biểu quyết cao:

  1. Ông Hoàng Lê Sơn – Chủ tịch HĐQT
  2. Bà Phạm Thị Xuân Hương – Tổng Giám Đốc, Thành viên HĐQT
  3. Ông Nguyễn Anh Vũ – Thành viên Ban kiểm soát.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập thể Ban lãnh đạo và nhân viên OPC quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.Một số hình ảnh tại Đại hội:

Bà Phương Thanh Nhung – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT
Bà Phạm Thị Xuân Hương – Tổng Giám đốc báo cáo hoạt động của Ban điều hành
Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Thành viên HĐQT
trình bày hai tờ trình Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2023
Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
HĐQT mới nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt cổ đông
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC